Chuyển giao giải pháp Nông nghiệp hữu cơ
Đối tác chiển lược với Trung tâm nghiên cứu tư vấn Nông nghiệp nhiệt đới