Hoạt động
Dự án tiêu biểu

Ứng dụng công nghệ sinh học đa dạng vào nền nông nghiệp của Biotech Việt Nam

Dự án tiêu biểu

Ứng dụng công nghệ sinh học đa dạng vào nền nông nghiệp của Biotech Việt Nam

1. Ứng dụng CNSH trên Cây Lúa Vĩnh Long


2. Ứng dụng BVTV sinh học trên Dâu Tây

3. Ứng dụng CNSH xử lý tuyến trùng rễ Hồ Tiêu tại Bình Phước

4. Ứng dụng CNSH trên Cây có múi Vĩnh Long

 

Về trang trước