Chế phẩm KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO K+ - Kali & Lân

Thành phần - Hiệu quả BIO K+

BIO K+ - Kali & Lân

Phân hóa mầm hoa, tăng tỷ lệ đậu trái, giảm rụng trái non, trái sáng bóng và tăng độ ngọt, hạt sáng chắc.

Thành phần:

  • Solube Potash K2O: 45%
  • Phosphate P2O5:      21%
  • De-Ionized Water:    34%
  • Derived from Potassium Sulfate and Phosphoric Acid

Hiệu quả:

  • Ngăn ngừa vàng lá, lép hạt, giảm rụng trái non.
  • Bổ sung Kali và Lân cho cây thông qua lá, thúc đẩy phân hóa mầm hoa/ ra hoa.
  • Tăng độ chắc của thành mạch, giúp tăng khả năng đề kháng sâu bệnh, giữ nước tốt, chống hạn cho cây.
  • Tăng độ ngọt (brix), ngon và độ chắc bóng cho trái.
  • Ngăn ngừa sự phát triển của nấm phấn trắng.

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước